Tietosuoja

Etu » Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
 

1. Rekisterinpitäjä

Evium Oy

Neuvoksentie 4

21280 Raisio

Rekisterin pitäjän edustaja: Jukka Vesala

jukka.vesala@evium.fi
 

2. Rekisterin nimi

Evium Oy:n asiakas -ja markkinointirekisteri
 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakasrekisterin ylläpitämiseen, työnhakijatietojen käsittelyyn ja Evium Oy:n palveluista kiinnostuneiden yritysten tietojen käsittelyyn. Rekisteriä käytetään myös yhteydenottopyyntöjen arkistointiin ja käsittelyyn. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käytetään suoramarkkinointiin. Tietoja voidaan käyttää toiminnan myös kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Evium Oy ei luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille muutoin kuin on asiakaskohtaisesti välttämätöntä palvelun tuottamiseksi palvelun tuottamiseksi.
 

4. Rekisterin tietosisältö

Verkkosivustolla kävijän asiakkaan perustiedot:

- Etu- ja sukunimi

- Postiosoite

- Sähköpostiosoite

- Puhelinnumero

- Tilausten tiedot

- Muut tapauskohtaisesti kysytyt ja annetut tiedot kuten työnhakuun liittyvät tai työnantajaksi ilmoittautumiseen liittyvät tiedot.
 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot tallennetaan verkkosivujen kävijästä, mikäli asiakas/muu jättää tietoja tilauslomakkeella tai pyytää yhteydenottoa lomakkeella. Muutoin käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Evästeitä (cookies) käytetään sivujen kävijäliikenteen seuraamiseksi.
 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin tai sen kanssa muutoin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle tahoille sillä tavoin ja siinä laajuudessa, kuin se lain mukaan on sallittua. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa.
 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

8. Tarkastusoikeus

Palveluiden käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä

koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset

tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tarkastuspyynnön esittäminen:

– Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle

kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen tai lähetetään sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

– Rekisteristä on mahdollisuus poistua ilman seuraamuksia.